نشریه پرستاری کودکان و نوزادان- هیات تحریریه
هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
- دکتر عباس عبادی استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) - مدیر مسئول و سردبیر
- دکتر فاطمه الحانی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
- دکتر سیما کرمانشاهی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
- دکتر فرشته آیین دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
- دکتر ندا مهرداد استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دکتر فریده یغمائی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- دکتر لیلا ولی زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- دکتر فریده باستانی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
- دکتر لیلا بریم نژاد استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
- دکتر سوسن ولیزاده دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
- دکتر زهرا کاشانی نیا استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
- دکتر ابراهیم حاجی زاده استاد دانشگاه تربیت مدرس
- دکتر مریم رسولی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- دکتر مسعود  فلاحی خشکناب، استاد  دانشگاه  علوم بهزیستی و  توانبخشی
- دکتر ناهید رژه استاد دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه شاهد
- دکتر مجیده هروی استاد دانشکده پرستاری و مامائی شاهد
- دکتر فائزه جهانپور استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
- دکتر سید حمید شریف نیا دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
-دکتر زهره وفادار دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)
- دکتر بتول نحریر استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری کودکان و نوزادان:
http://jpen.ir/find-1.41.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب