نشریه پرستاری کودکان و نوزادان- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهداف نشریه پرستاری کودکان و نوزادان
چاپ تاز های تحقیقی در حوزه پرستاری کودکان و نوزادان
در اختیار گذاشتن مطالب و یافته های تحقیقی برای اساتید، دانشجویان و همکاران پرستاری کودکان و نوزادان و سایر حرف مرتبط
توسعه و گسترش پرستاری کودکان و نوزادان مبتنی بر شواهد
 ارتقای خدمات پرستاری کودکان و نوزادان در بالین
ارتقای آموزش پرستاری کودکان و نوزادان
 ارتقای مدیریت پرستاری کودکان و نوزادان
 ارتقای خدمات پرستاری توانبخشی کودکان و نوزادان
 توسعه و گسترش روابط تیمی و عملکرد بین بخشی در اعضای تیم پرستاری کودکان و نوزادان
 حوزه مقالات مورد پذیرش
  پرستاری عمومی کودکان و نوزادان، توانبخشی در پرستاری کودکان،  آموزش در پرستاری کودکان و نوزادان، مدیریت در پرستاری کودکان و نوزادان، فوریت های پرستاری کودکان و نوزادان،  مشاوره، مددکاری و کاردرمانی کودکان
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری کودکان و نوزادان:
http://jpen.ir/find.php?item=1.42.13.fa
برگشت به اصل مطلب