[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 4، شماره 1 - ( پاییز 1396 ) ::
جلد 4 شماره 1 صفحات 7-15 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی مداخله ترکیبی طرحواره درمان و درمان و دلبستگی با مادران، بر رابطه والد- کودک
مارال عسگری، فرح نادری ، پروین احتشام زاده، پرویز عسگری، علیرضا حیدری
گروه روانشناسی عمومی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ایران ، nmafrah@yahoo.com
چکیده:   (1719 مشاهده)
مقدمه: مشکلات منشی یا طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی نا ایمن مادران نقش بسزایی در رابطه آنها با کودکانشان دارد که می تواند در کودکان ایجاد تعارض یا وابستگی کند و یا نزدیکی والد-کودک را افزایش دهد، با این هدف  این پژوهش به بررسی اثربخشی درمان ترکیبی طرحواره درمانی و درمان دلبستگی با مادران دارای طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک دلبسته ناایمن بر رابطه والد-کودک پرداخت.
روش: این پژوهش از نوع مطالعه تک آزمودنی طرح های تجربی ABA و نمونه گیری هدفمند بود. برای انجام این پژوهش از بین مراجعه کنندگان به دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی وابسته به مرکز بهزیستی توانبخشی 9 مادر که فرزندان با روابط والد-کودک نابسامان داشتند و این مادران نیز طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی ناایمن دارا بودند با ترتیب تصادفی و به صورت پله ای وارد مطالعه شدند. اندازه گیری با استفاده از پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ با ضریب آلفای از 0/83 تا 0/96، مقیاس مربوط به روابط نزدیک با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 0/79برای زیر مقیاس اجتناب 0/89برای زیر مقیاس اضطراب 0/80و مقیاس روابط والد-کودک پیانتا که دارای زیر مقیاس های تعارض، نزدیکی، وابستگی می باشد و ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/84، 0/70، 0/61، 0/86گزارش شده است انجام شد.
هر یک از مادران 20 جلسه به مدت 1 ساعت درمان ترکیبی طرحواره درمانی و درمان دلبستگی را دریافت کردند.
یافته ها: اندازه اثر کوهن در زیر مقیاس تعارض در دامنه 2/79تا 0/40 بود. در زیر مقیاس نزدیکی والد-کودک در دامنه 2/79 تا 1/84 بود و در زیر مقیاس وابستگی والد-کودک اندازه اثر در دامنه: 2/99 تا 1/22بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از اندازه های اثر، درمان های ترکیبی از مقدار اثر متوسط تا زیاد را دارا بود. یعنی مداخله ترکیبی موثر بود، ولی میزان اثر در آزمودنی های مختلف متفاوت بود.
واژه‌های کلیدی: رابطه والد-کودک، طرحواره درمانی، درمان دلبستگی
متن کامل [PDF 731 kb]   (848 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۳
فهرست منابع
1. 1. Lendreth, G. play therapy the art of relationship.2002. Davarpanah F, Translate. Tehran: publication roshd.2011. [Persian].
2. 2. Lendreth .G ،Play therapy, the Art of relationship, New York. Brunner – Routledge press.2002.
3. 3. Roushanbin M, Pouretemad HR, Khoushabi K. The effect of group positive parenting program training on parenting stress in mothers of ADHD children aged 4-10 years old. Family Research Quarterly. 2007; 3(10): 555-572. [Persian].
4. 4. Rajab-Pour, M., Makvand- Housseini, SH., & Rafie- Nia, P. The Effectiveness of Child-Parent Relationship Therapy on Aggression in Preschoolers. Journal of Clinical Psychology, 2012; 4(1), 65- 74. [persian].
5. 5. Barkley, R. A. Barkley Adult ADHD Rating Scale-IV (BAARS-IV). New York: Guilford Press.2011.
6. 6. Barzegar Z,PourmohammadrezaTtajrishi M.Behnia F. The effectiveness of playing on externalizing problems in preschool children with behavioral problems. J of Behavioral Sciences; 2013. 4:347-354 [persian].
7. 7. Ghanadi F, Abdollahi M.H. The Relationship between perceptions of parental Behavior and Early Maladaptive schemas. Journal of clinical psychology studies; 2014; 4(16):129-151[persian].
8. 8. Ingram, Rick E. Overbey, Terrance. Fortier, Michelle. Individual diferences in dysfunctional automatic thinking and parental bonding: specificity of maternal care.Personality and Individual Differences.2001; 30. 401-412. [DOI:10.1016/S0191-8869(00)00032-5]
9. 9. Harris, A. E., & Curtin, L. Parental perceptions, early maladaptive schemas, and depressive symptoms in young adults.J Cognitive Therapy and Research,2002; 26, 405– .416.
10. 10. Geerts, E. Van O, Titus G, Coby. Nonverbal communication sets the conditions for the relationship between parental bonding and the short-term treatment response in depression. Psychiatry Research.2009; 165, 120–127. [DOI:10.1016/j.psychres.2007.11.005] [PMID]
11. 11. Young. The young schema Quetionnare: short Form, Available of http:// home. Sprynet. Com/sprynet/schema/ysqs.htm.1998.
12. 12. Shahamat, F; Sabeti, A; Rezvani, S. Examining the relationship between raising children and preliminary maladaptive schemas. Educational and Psychological Studies, 2010; 11 (2). Pp 229-254. [persian].
13. 13. Bosmans, G. Braet, C. Vlierberghe, L V. Attachment and Symptoms of Psychopathology: Early Maladaptive Schemas as a Cognitive Link Clinical Psychology and Psychotherapy Clin. Psychol. Psychother.2010; 17, 374–385.
14. 14. Young, J.E., J.S. Klosko, and M.E. Weishaar, Schema Therapy: a practitioner\'s guide, Tehran: Arjmand. 2003.
15. 15. Skee , M.A Schema – Focused analysis of Philip carey in w.somerset Maughams of human Bondage The wright Institue. 2007; 105 (13):481-489.
16. 16. Thorsten. K, Julia. F. Psychotherapy of personality disorders and concomitant substance dependence .Journal of current opinion in psychiatry .2008; 98(2):619-632.
17. 17. Shayeghian, Z. Vafae,M. Rasolzadeh Tabatabaye,K. The Mediating Role of Maladaptive Core Beliefs and Eating Diosorder Beliefs in the Relationship between Parental Bonding and Eating Disorder Symptoms. Journal of Advances in Cognitive Science.2010; 11(4) :29-39.
18. 18. schoppe-Sullivan S. I, Mugelsdorf S.C, Haight W.L, Black J. E, Sokolowski M.S. Georgio G & Tata L. Maternal discourse, attachmenf-related risk, and Current risk factors, Association with maternal parenting behavior during foster care visit. Journal of Applied developmental psychology; 2007; 28,149-165. [DOI:10.1016/j.appdev.2006.12.005]
19. 19. Komijani, M. Prevalence of Conduct Disorder among Elementary Students in Tehran City. Procedia - Social and Behavioral Sciences.2011; 29: 693 – 702. [persian]. [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.11.294]
20. 20. Larose ، S.، Tarabulsy ، G.، & Bernier ، A. Attachment state of mind ، learning dispositions، and academic performance during the college trasition. Developmental psychology،.2005; 41،281 289.
21. 21. Alsadat Sadeghi, M. Mazaheri,M A. Moutabi,F. Adult Attachment and Quality of Couples\' Communication Based on Observed Couple Interactions. Journal of Psychology, 2011, 15. 3-22. [persian].
22. 22. Delavar A. Theoretical and partical research in the humanities and social sciences, Tehran: Roshd; publication; 2011. [persian].
23. 23. Barlow, D.h., & Hersen, M. Single case experimental designs. Boston: Allyn and bacon.1984.
24. 24. Yang JE, Long L. Counseling and therapy for couples. New york: Thomson publitioning company; 1998.
25. 25. Tion osp, Baran off J. young schema questionnaire: Review of psychometric and measurement issues. Aust J Psychol; 2007;59(2): 78-86 [DOI:10.1080/00049530601148397]
26. 26. Ahi GH, mohammadifar MA. Besharat MA. Validity and reliability of short form of young schemas questionnaire. J psychol Edul; 2007;37(3):5-20 [persion]
27. 27. Sadooghi Z, Aguilar-vafaie M, Rasoulzadeh Tabatabaie K, Esfehanian N, factor analysis of the young schema questionnoire-short from in nonclinical Iranian sample. J psychiat clin Psychol; 2007;14 (2)214-219. [persion]
28. 28. Shaver PR, mikulincer M, Attachment-related psychodynamics. Attachment & Human Dev; 2002; 4:133-161. [DOI:10.1080/14616730210154171] [PMID]
29. 29. Gillat O.Shaver P. Effects of attachment style and relationship context on selection among relational strategies. J of Res in personality; 2007;41:968-976. [DOI:10.1016/j.jrp.2006.11.003]
30. 30. Bottonari KA, Roberts JE, kelly MAR, kashdan TB, Ciesla JA. A propective investigation of the impact of attachment style on stress generation among clinically depressd individuals. Behav Res and Ther; 2007; 45:179-188. [DOI:10.1016/j.brat.2006.01.003] [PMID]
31. 31. Wei M, Shaffer PA, young SK, Zakalik RA. Adult attachment, shame, depression, and Loneliness: The mediation role of basic psychological needs satisfaction. J of cours psychol; 2005; 52(14):591-601. [DOI:10.1037/0022-0167.52.4.591]
32. 32. cann W, Rogers H, mathew J. Family intervention services program evaluation: abrief report on initial outcomes for families;AeJAMH; 2003; 2 (13):1-8.
33. 33. poshtmashhadi M, Mohammad khani p, pourshahbaz A, Khooshabi k. Effectiveness of combined Attachment–Related Intervention and parent management Training in Insecure Mothers of the ADHD children. Journal of cilinical psychology; 2009; 1(3):63-76. [persian].
34. 34. Tylor, S. An investigation of the relationship between black single mothers\' myth/stereotype acceptance, parental self efficacy, and childrearing practices. MSc Thesis, Boston College.2006.
35. 35. Abareshi Z, Tahmasian K, Mazaheri M A, Panaghi L. The impact of psychosocial Child Development training program, done through improvement of mother-child interaction, on parental self-efficacy and relationship between mother and child under three. rph. 2009; 3 (3):49-58. [persian].
36. 36. Huang, H., Chao, C., & Yang, P.C. Behavior Parent Training for Taiwanese parent of children with Attention Deficit / Hyperactive Disorder. Psychiatry & Clinical Neurosciences, Vol, 2003; 57, 275-281. [DOI:10.1046/j.1440-1819.2003.01117.x] [PMID]
37. 37. Rezapour Mirsaleh y, Einy E, Aeinparast N, Hashami F, Effectiveness of Attachment Based on family function mother with insecure attachement style, journal clinic psychology studys; 2014; 4(15):105-125[persion].
38. 38. Jalaly, I. Sarvghad, S. Samani, S. The Mediating role of cognitive schemas in the relationship between famili process and content with coping strategi styles. Journal devellop mental psychology, 2012; Vol 9, 33; 83- 92. [persian].
39. 39. Roelofs, Jeffrey. Onckels, Linda. Muris, Peter. Attachment Quality and Psychopathological Symptoms in Clinically Referred Adolescents: The Mediating Role of Early Maladaptive Schema. J Child Fam Stud.2012. [PMID] [PMCID]
40. 40. Abedi,A. Jamali,S.Faramarzi,S. Behruz,M. A comprehensive meta-analysis of the common interventions in ADHD. Contemporary Psychology. 2012; .7(1):17-34. [persian].
41. 41. Amin Yazdi S A, karshki H, Kiafar M S. Effectiveness of the Theory of Mind Training on Decreasing the Aggression and on Increasing the Ability of the Theory of Mind in Preschool Children. rph. 2014; 7 (4) :41-50. [persian].
42. 42. Hakimi Rad ,E. Ali Afrooz ,G. Beh-Pajooh ,B. Ghobari , Bonab ,B. Arjmandnia, A.The effects of response inhibition and working memory training programs on improving social skills in children
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Askari M, Naderi F, Ehteshamzadeh P, Asgari P, Heidari A. The Effectiveness of Combination Intervention of Schema Therapy and Attachment-Based Therapy on Parent - child Relationships. JPEN. 2017; 4 (1) :7-15
URL: http://jpen.ir/article-1-265-fa.html

عسگری مارال، نادری فرح، احتشام زاده پروین، عسگری پرویز، حیدری علیرضا. اثربخشی مداخله ترکیبی طرحواره درمان و درمان و دلبستگی با مادران، بر رابطه والد- کودک. مجله پرستاری کودکان. 1396; 4 (1) :7-15

URL: http://jpen.ir/article-1-265-fa.htmlدوره 4، شماره 1 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه پرستاری کودکان و نوزادان Journal of Pediatric Nursing
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3844