Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Pediatric Nursing

نشریه پرستاری کودکان و نوزادانVolume 10, Number 1 (2023-10)


Predicting social adjustment based on successful intelligence, moral intelligence and psychological toughness in abused teenagers
پیش‌بینی سازگاری اجتماعی بر اساس هوش موفق، هوش اخلاقی و سخت رویی روانی در نوجوانان بدسرپرست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of filial play therapy on the dimensions of emotion management and social competence, students with special learning disorders
اثربخشی بازی درمانی فیلیال بر ابعاد مدیریت هیجان و شایستگی اجتماعی، دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری خاص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of hypertension in children of Kashmer city: comparison of National Center for Hypertension and American Academy of Pediatrics guidelines
شیوع پرفشاری خون در کودکان شهرستان کاشمر: مقایسه دستورالعمل های مرکز ملی فشارخون و آکادمی اطفال آمریکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Abacus Training on Improving the Working Memory and Response Inhibition of Primary School Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
اثر بخشی آموزش چرتکه بر بهبود حافظه کاری و بازداری پاسخ دانش آموزان دبستانی مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the relationship between obesity and vitamin D levels in children of East Azerbaijan during 2021
بررسی ارتباط چاقی با سطوح ویتامین دی در کودکان آذربایجان شرقی در طی سال 1400
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological, Clinical, and Para-clinical Characteristics of 1-6 years Old Children with COVID-19 (Kermanshah, 2020)
ویژگی های اپیدمیولوژیک، بالینی و پاراکلینیکی کودکان 6-1 ساله مبتلا به کووید-19 (استان کرمانشاه، 1399)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of music therapy on social skills and psychological health of students with attention deficit hyperactivity disorder
اثربخشی موسیقی درمانی بر مهارت‌های اجتماعی و سلامت روانشناختی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کم توجهی- بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of Young's thinking and reasoning skills training package on the selective attention, impulsivity and symptoms in children with attention deficit hyperactivity disorder
اثربخشی آموزش مهارت های تفکر و استدلال یانگ بر توجه انتخابی، تکانشگری و علائم کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2023-7)


The Effectiveness of Cognitive Behavior Therapy Based on Parental Education on Emotion Regulation and Irritability in Students with Disruptive Mood Disorders
اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر آموزش والدین بر تنظیم هیجان و تحریک‌پذیری دانش‌آموزان دارای اختلال بی‌نظمی خلق اخلالگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Affective Capital Traning and Life Skills Training on Emotional Adjustment among 4-6-Year-Old Children
مقایسه اثربخشی آموزش سرمایه عاطفی با آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری هیجانی کودکان ۶-۴ سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of health-oriented educational intervention for care providers with the health outcomes in toddlers
بررسی تاثیر مداخله آموزشی سلامت محور به مراقبین بر پیامدهای بهداشتی کودکان نوپا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between demographic factors and adolescent girls' pubertal health performance
بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با عملکرد بهداشت بلوغ دختران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy-Based Play Therapy on Computer Games Addiction, Aggression and School Stress in Children Ageing 10-11
اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای، پرخاشگری و استرس تحصیلی در کودکان 10 تا 11 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting the psychological well-being of working children based on work anxiety, school anxiety and hope for education in Bandar Abbas
پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی کودکان کار بر اساس اضطراب کار، اضطراب مدرسه و امید به تحصیل در شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Mentalization based Treatment for Children (MBT-C) on Parental Reflective Functioning of Divorced Parents with Children Aged Five to Twelve
اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی‌سازی کودک بر ظرفیت تأملی والدین مطلقه دارای کودکان پنج تا دوازده سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parental Role Conflicts: A Concept Analysis Using Walker and Avant Method
تعارضات نقش والدین: یک تحلیل مفهوم با استفاده از روش واکر و اوانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of spiritual intervention on self-esteem and emotional adjustment of mothers with children with cancer
تاثیر مداخله معنوی بر عزت نفس و سازگاری هیجانی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Solution Focused Narrative Therapeutic Approach (SFNT) and Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) on Sleep Quality in Mothers of Male children with Gross Motor Disabilities
مقایسه اثربخشی درمان روایتی راه حل مدار و ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کیفیت خواب مادران با فرزند پسر دارای معلولیت حرکتی درشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2023-4)


The effect of the teach-back method during patient discharge training on the self-efficacy of mothers of children undergoing open-heart surgery
تاثیر آموزش حین ترخیص به شیوه بازآموزش بر خودکارآمدی مادران کودکان تحت عمل جراحی قلب باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the status of nurses' and mothers' perception of nurse-mother communication in neonatal units of selected hospitals in Bushehr ‎province
تعیین وضعیت ادراک پرستاران و مادران از ارتباط پرستارمادر در بخشهای نوزادان بیمارستانهای منتخب استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of quality of life based hope, self-compassion and spiritual well-being in mothers of deaf children using
پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس امیدواری، شفقت خود و سلامت معنوی در مادران کودکان ناشنوا و نابینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Abacus Training on Increasing Mathematical Learning and Spatial Intelligence of School Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
اثر بخشی آموزش چرتکه بر افزایش یادگیری ریاضی و هوش فضایی در دانش آموزان دبستانی مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

knowledge and attitude of nursing students in Mahabad City in management of pediatric pain in 2021-22
دانش و نگرش دانشجویان پرستاری شهر مهاباد در مدیریت درد کودکان در سال 1401-1400
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of olfactory stimulations on physiological parameters of preterm infants: A Systematic Review
نقش تحریکات بویایی بر شاخص های فیزیولوژیک نوزادان نارس: یک مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effectiveness of two group therapies compassion-focused therapy and positive-oriented Therapy on empathy and feelings of happiness in adolescent girls with a background of self-injury
مقایسه اثربخشی دو درمان گروهی متمرکز بر شفقت و مثبت‌نگر بر همدلی و احساس شادکامی در دختران نوجوان با سابقه خودجرحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Child Mindfulness Therapy on the Sleep Problems and Behavioral Problems of Children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder
اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی کودک بر مشکلات خواب و مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating sleep quality and related factors in adolescents in Bushehr in 2020
بررسی وضعیت کیفیت خواب در نوجوانان شهر بوشهر و عوامل مرتبط با آن در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between spiritual intelligence and coping styles with stress in adolescent girls in Gonabad
ارتباط هوش معنوی و سبک های مقابله با استرس در دختران نوجوان شهر گناباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2022-12)


Motor Affordances in the Home Environment for Children 18 to 42 Months: Impact of Socioeconomic Status, Rate of Sports Experience, and Level of Physical Activity of Parents
فراهم‌سازی‌های حرکتی محیط خانه کودکان 18 تا 42 ماهه: تأثیر وضعیت اقتصادی – اجتماعی، میزان سابقه ورزشی و سطح فعالیت بدنی والدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of parents' knowledge and attitude with a child hospitalized with Covid-19 disease
بررسی دانش و نگرش والدین با کودک بستری از بیماری کووید- 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of factor structure and validation of the electronic form of the Life Skills Scale in ten-year-old children
روانسنجی نسخه فارسی فرم الکترونیکی مقیاس مهارت‌های زندگی در کودکان ده‌ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Self-healing on Self-compassion, self-steam and Aggression of Poorly Supervised Teen Girls
تاثیر خودشفابخشی بر شفقت خود، عزت‌نفس و پرخاشگری نوجوانان دختر بدسرپرست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of mother's recorded voice on the anxiety in pediatric undergoing surgery
تأثیر صدای ضبط شده مادر بر اضطراب کودکان تحت عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Teaching Positive Methods of Anger Management on Emotional Control and Interpersonal Interactions in Children Aged 5 to 6 Years
اثربخشی آموزش شیوه‌‌‌های مثبت مدیریت خشم‌ بر کنترل هیجانی و‌ تعاملات بین فردی کودکان 5 تا 6 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Prevalence of Disruptive Mood Dysregulation Disorder and its Comorbidities in Nine- to Twelve-Year-Old Male Students in Bushehr
بررسی میزان شیوع اختلال بی نظمی خلق اخلالگر و اختلالات همراه آن در دانش آموزان پسر 9 تا 12 ساله شهرستان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Psychometric Properties of the Persian Version of Vaccination Hesitancy Scale in Parents of Iranian Adolescents and Children
تعیین ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تردید در واکسیناسیون کووید- 19 در نوجوانان و کودکان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling dynamic factors affecting fine motor development milestone of 9-12 months old infants using structural equation model
مدل یابی عوامل پویای موثر بر رشد حرکات ظریف اطفال 12-9 ماه با استفاده از مدل معادلات ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2022-10)


The mediating role of Type D personality In the relationship between attachment styles of parents and child
رابطه بین سبک‌های دلبستگی والدین و سبک‌های دلبستگی فرزندان: نقش واسطه‌ای تیپ شخصیتی D
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cognitive behavioral therapy package and its effectiveness on self-efficacy of students special learning disorders (Dictation)
تدوین بسته رفتاردرمانی شناختی و اثربخشی آن بر خودکارآمدی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص دیکته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal Stress and Sleep of Hospitalized Children: The Effects of a Using Video Call Intervention to Improve Family-Centered Care
استرس مادر و خواب کودکان بستری در بیمارستان: اثرات استفاده از مداخله تماس تصویری برای بهبود مراقبت خانواده محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of parental management training on self-harm and aggression of students with self-injurious behavior in Shiraz high school
اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر خودزنی و پرخاشگری دانش آموزان با رفتار خودجرحی مقطع دبیرستان شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Emotion Regulation Training (ERT) on reducing the Impulsivity of Adolescents with Conduct Disorder in Ahvaz Correction and Rehabilitation Center
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش تکانشگری نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک در کانون اصلاح و تربیت اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of mathematics education on numerical sense and visual-spatial working memory of girls with mathematical problems
اثربخشی آموزش ریاضی بر حس عدد و حافظه فعال دیداری- فضایی کودکان دختر با مشکلات ریاضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Yoga Exercise on the Happiness and Psychological Health of Primary School Children
اثربخشی ورزش یوگا بر شادکامی و سلامت روان شناختی دانش آموزان ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of emotion regulation-based cognitive therapy on impulsivity and aggression of students with behavioral problems
اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر تنظیم هیجان بر تکانشگری و پرخاشگری دانش آموزان با مشکلات رفتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Hospitalization Anxiety in Children and its Relationship with Maternal Anxiety
بررسی ارتباط اضطراب ناشی از بستری شدن در کودکان با اضطراب مادرانشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting working Memory (Visual-Spatial) Based on Motor Skills and Self-Regulation from the perspective of Barkly theory in Dysgraphia Children 8-12 Years old
پیش بینی حافظه فعال(دیداری-فضایی)براساس تبحرحرکتی وخودتنظیمی از منظر تئوری بارکلی درکودکان نارسانویس 12-8 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2022-8)


Effectiveness of Early Childhood Care and Education on Wellbeing of Children Aged 2 to 24 Months
اثربخشی بسته مراقبت و آموزش زودهنگام کودکی بر بهزیستی کودکان 2 تا 24 ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of neurofeedback intervention on increasing cognitive skills in children with attention deficit/hyperactivity disorder
اثربخشی مداخله درمانی نوروفیدبک بر افزایش مهارت‌های شناختی کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the master curriculum of neonatal nursing in Iran and Wayne of America: A Comparative Study
مقایسه برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان در ایران و ایالت واینه آمریکا: یک مطالعه تطبیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oral Motor Indexes in Iranian 4- to 9-month-old infants: A short report
شاخص های حرکتی دهانی شیرخواران طبیعی 4 تا 9 ماهه ایرانی: یک گزارش کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Motor Profile of Students with specific learning disorder and Students with learning problem
بررسی نیمرخ حرکتی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه و مشکل یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teaching moral intelligence and its effect on altruism and aggression in children under 7 years
آموزش هوش اخلاقی و تاثیر آن بر رفتار نوع‌دوستی و پرخاشگری کودکان زیر 7 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of motor skills training on response and attention inhibition and concentration in children with attention deficit / hyperactivity disorder
اثربخشی آموزش توانایی های حرکتی بر بازداری پاسخ و توجه و تمرکز کودکان با اختلال نقص توجه/بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mediating role of emotional processing in the relationship between executive actions and academic performance in bilingual children
نقش واسطه ای پردازش هیجانی در رابطه بین کنش های اجرایی با عملکرد تحصیلی در کودکان دو زبانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between demographic characteristics and adaptation with adherence to treatment in adolescents with epilepsy: based on Roy adaptation model
ارتباط سنجی مشخصات دموگرافیک و میزان سازگاری نوجوانان مصروع با تبعیت از درمان: مبتنی بر مدل سازگاری پرستاری "روی"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Authoritarian Parenting on Conduct Problems Mediated by the Development of Moral Judgment in Adolescent Boys Abstract
نقش والدگری مستبدانه بر مشکلات سلوک با میانجی گری رشد قضاوت اخلاقی در نوجوانان پسر مقیم کانون اصلاح و تربیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2022-4)


Survey of attitudes and performance of mothers with children under five years old in relation to the occurrence of domestic accidents
بررسی نگرش‌ و عملکرد مادران دارای کودک کمتر از پنج سال در ارتباط‌ آن با رخداد حوادث خانگی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between parent's style and stress coping styles in adolescent girls
بررسی ارتباط سبک های فرزندپروری با سبک های مقابله با استرس در دختران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between parents' rating and performance-based measure of executive function in preschool children
بررسی ارتباط میان مقیاس درجه بندی والدین و تکالیف عملکردی کنش های اجرایی در کودکان پیش دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of child-centered play therapy on resiliency of Children with leukemia cancer
اثربخشی بازی‌درمانی کودک محور بر تاب‌آوری کودکان مبتلا به سرطان لوسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of video-based attachment-based education on parental bonding of children with behavioral disorders
اثربخشی آموزش دلبستگی محور به شیوه پسخوراند ویدیویی بر پیوند والدینی کودکان دارای اختلال رفتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric properties of the Iranian version of the Mastery Motivation Questionnaire (DMO18) in children 6-23 months
بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه ایرانی پرسشنامه انگیزش برتر(DMO18) در اطفال23-6 ماه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of social well-being and emotional self-awareness based on the quality of relationship with parents due to smartphone addiction in high-intelligence students
بررسی بهزیستی اجتماعی و خودآگاهی هیجانی بر اساس کیفیت رابطه با والدین به واسطه اعتیاد به تلفن هوشمند در دانش آموزان تیز هوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between "Maternal Psychological Flexibility in Parenting" and Adolescent Depression
بررسی ارتباط انعطاف‌پذیری روان‌شناختی مادر در فرزندپروری با افسردگی نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of implementing family-centered empowerment model on the empowerment of mothers of children with hydrocephalus.
تآثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده- محور بر توانمندی مادران کودکان مبتلا به هیدروسفالی .
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2021-12)


Effect of an 8-Week Anaerobic Gymnastics Training on Static, Dynamic Balance and Body Composition in Obese and Normal-Weight Children
تأثیر 8 هفته تمرینات بی هوازی ژیمناستیک بر تعادل ایستا، پویا و ترکیب بدنی کودکان چاق و با وزن طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Self-Control Training Program on Reducing Addiction Readiness in Students
اثر بخشی برنامه آموزشی خودکنترلی بر کاهش آمادگی به اعتیاد در دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of sleep status in 6 to 18-month-old infants consuming cereal
بررسی وضعیت خواب در شیرخواران 6 تا 18 ماهه مصرف کننده سرلاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive-Behavioral Art-Play Therapy and Play Therapy based on Child-Parent Relationships among Single Parents’ Children
اثربخشی هنر-بازی‌درمانی شناختی-رفتاری و بازی‌درمانی مبتنی بر روابط والد-کودک در کودکان تک والد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of storytelling optimism training package on girls' academic stress of children
تاثیر بسته آموزشی خوش بینی به روش قصه‌گویی بر تنیدگی تحصیلی کودکان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mediating role of psychological flexibility in relation to religious coping with psychological distress of mothers with children with leukemia
نقش واسطه‌ای انعطاف پذیری روانشناختی در رابطه مقابله مذهبی با پریشانی روانشناختی مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of music-therapy based on rhythmic activities on visual motor perception of children with autism spectrum disorder
تأثیر موسیقی‌درمانی مبتنی بر فعالیت‌های ریتمیک بر ادراک دیداری حرکتی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Maternal and children exposed to cell phone use on physical and behavioral problems in childhood: A systematic review
تأثیر مواجهه مادران باردار و کودکان در استفاده از تلفن همراه بر مشکلات جسمی و رفتاری دوره کودکی: مروری نظام مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal self-efficacy of children aged one to five years in the field of diarrhea
بررسی خودکارآمدی مادران کودکان یک تا پنج سال در زمینه پیشگیری از اسهال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2021-10)


Parents' medication beliefs, quality of life and adherence to medication in children referring to asthma and allergy centers located in the Mazandaran province, Iran
بررسی باور درمان، کیفیت زندگی و تبعیت از درمان از دیدگاه والدین کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به مراکز آسم و آلرژی استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mediating role of attachment style and early maladaptive schemas in the relationship between childhood abuse and conduct disorder
نقش واسطه ای سبک دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در ارتباط بین بدرفتاری در کودکی با اختلال سلوک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Health Promotion Program on Elementary Third-grade Female Students on Their Lifestyle
تاثیر برنامه ارتقا سلامت دانش آموزان دختر پایه ی سوم ابتدایی بر سبک زندگی آنان: یک مطالعه نیمه تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of narrative therapy on behavioral mal adaptation and psychological health of children with ADHD in Kerman
اثربخشی قصه درمانی بر ناسازگاری رفتاری و سلامت روانشناختی کودکان بیش فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of maternal general health ,Attention Deficit-Hyperactivity Disorder and Self Esteem’s child on Academic Performance of the child
نقش سلامت عمومی مادر، اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی و عزت نفس کودک بر عملکرد تحصیلی کودک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Anger and the Marital Relationship Quality in Parents of Children with Cancer: The Mediating Role of Psychological Distress (Depression, Anxiety, and Stress)
رابطه خشم با کیفیت روابط زوجین در والدین کودکان مبتلا به سرطان: نقش واسطه‌ای پریشانی روانشناختی (افسردگی، اضطراب و استرس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of resistance and combined exercises on some physical variables of intellectually disabled children with overweight
اثرات تمرین مقاومتی و ترکیبی روی برخی متغیرهای جسمانی کودکان کم‌توان ذهنی دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Effectiveness of two parenting programs Supportive parenting and Parenting Leading by Modeling on Parenting Sense of Competence in mothers with bully a bully son
مقایسه اثربخشی دو برنامه آموزش والدگری حمایتی و هدایت و مربیگری رفتار بر شایستگی والدینی مادران با کودک پسر قلدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of effectiveness two group programs FRIENDS for life and Coping Cat on fear among boys’ children
مقایسه اثربخشی دو برنامه درمانی گروهی دوستان برای زندگی و گربه چالشگر بر ترس کودکان پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2021-8)


The effectiveness of the self- care education programs on the quality of life in School Age children with Nephrotic Syndrome: A Quasi- Experimental Study
تاثیر آموزش برنامه مراقبت از خود بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به سندرم نفروتیک: یک مطالعه نیمه تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of the Relationship between Family Functioning and Caring Burden of Parents with Children with ADHD
بررسی رابطه کارکرد خانواده با میزان بار مراقبتی تجربه شده والدین دارای کودک مبتلا به اختلال ADHD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of group discussion on mother-child conflicts admitted to child psychiatric wards
تاثیر بحث گروهی بر تعارضات مادر- فرزند بستری در بخش های روانپزشکی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-Spiritual experiences in adolescents: A qualitative study
تجارب خودمراقبتی معنوی در نوجوانان : یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Training of Reading Assistant Package on Dyslexic childrens’ Working Memory - a Multiple Baseline Single Case Study
بررسی آموزش بسته خواندن یار بر حافظه فعال کودکان نارساخوان پژوهش تک‌آزمودنی چند خط‌‌ پایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of discharge planning program on the re-admission of premature infants
تاثیر طرح ترخیص بر بستری مجدد نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Path analysis of perceived social support, coping strategies and demographic characteristics with psychological adaptation of mothers of children with cancer
تحلیل مسیر روابط حمایت اجتماعی ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و ویژگی های جمعیت شناختی با سازگاری روانشناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Styding The effect of education on life style enhancing health in mothers with preterm infants admitted to neonatal intensive care unit
بررسی تاثیر آموزش بر سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Prevalence of obesity and its relationship with physical activity level among children 13 to 15 years
بررسی میزان شیوع چاقی و ارتباط آن با سطح فعالیت بدنی در کودکان 13 تا 15 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2021-3)


Stress, Anxiety and Depression and Related Factors in Secondary School Girls in Rafsanjan in 98
استرس، اضطراب و افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر رفسنجان در سال 98
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Bushehr city adolescents’ tobacco use and the factors related to it, year 2019
بررسی وضعیت مصرف دخانیات در نوجوانان شهر بوشهر و عوامل مرتبط بر آن سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between KMC and neonatal outcomes
ارتباط مراقبت آغوشی مادرانه با پیامدهای نوزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of sleep habits and some related factors on school age children in Bushehr city in 2019
بررسی عادات خواب و برخی عوامل مؤثر برآن در کودکان دبستانی شهر بوشهر سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of reality therapy on the hope of mothers of children with cancer
بررسی تاثیر واقعیت درمانی بر میزان امیدواری مادران کودکان مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of professional empowerment Model on ethical codes implementation from nurse’s and Mother’s viewpoint.
تاثیر الگوی توانمند سازی حرفه ای بر رعایت کدهای اخلاقی از دیدگاه پرستاران و مادران کودکان بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of health status and quality of life of children with hearing disabilities and their relationship with children's demographic characteristics
بررسی وضعیت سلامت و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به معلولیت شنوایی و ارتباط آنها با مشخصات فردی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparing effectiveness of the group therapy of schema therapy and acceptance and commitment on self-differentiation of teenage girls
مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان پذیرش و تعهد به شیوه گروهی بر تمایز یافتگی از خود دختران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of a parenting program based on positive psychology on self-efficacy، emotional distress، and psychological burden on mothers of children with behavioral problems
اثربخشی برنامه والدگری مبتنی بر روانشناسی مثبت گرا بر خودکارآمدی ، ناگویی هیجانی و بار روانی مادران کودکان با مشکلات رفتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2021-1)


Theory of mind in normal and orphaned children: its relationship with age and intelligence
نظریه ذهن در کودکان عادی و بی‌ سرپرست: ارتباط آن با سن و هوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mindful Parenting Training on Parental Stress in Mothers of Children with Autism Spectrum Disorders
تاثیر آموزش فرزند پروری ذهن آگاهانه بر تنیدگی والدین در مادران دارای کودک مبتلا به اختلالات طیف اتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of family accommodation and its relation with anxiety in anxious children
شیوع انطباق‌های خانوادگی و ارتباط آن با شدت اضطراب کودکان مضطرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Workplace Psycho-social Factors and Child Aggression among Female Nursing
بررسی رابطه عوامل روانی- اجتماعی محیط کار با پرخاشگری کودکان کارکنان پرستاری زن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Obesity modeling of children based on self-efficacy and maternal body mass index with mediated emotional overeating and the level of physical activity of the child
مدل یابی چاقی کودکان بر اساس خودکارآمدی و شاخص توده بدنی مادر با میانجیگری پرخوری هیجانی و سطح فعالیت جسمی کودک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Behavioral Problems in Children of Permanent Morning Shift and Circulating Shift Nurses in Ayat Allah Kashani Educational Treatment Center in Isfahan 2018
مقایسه مشکلات رفتاری کودکان پرستاران صبح کار دائم با پرستاران نوبت کار شاغل در مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی اصفهان در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of Compliance of kangaroo mother care with the Standards of the Ministry of Health and Medical Education in Premature Infant
ممیزی مراقبت آغوشی مادران مرتبط با مراقبت آغوشی استاندارد وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی در نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Book Therapy on Shyness and Social Adjustment in Elementary School of Sama
بررسی تاثیر کتاب درمانی برکاهش کمرویی و افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان دبستان دخترانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of the Reality Therapy on the Rumination, Concern and Tolerance of Distress in Mothers of Autistic Children
اثربخشی واقعیت درمانی بر نشخوار فکری، میزان نگرانی و تحمل پریشانی مادران کودکان اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Rope and Elastic Trainings on Physical Fitness of Student Children
تاثیر هشت هفته تمرین طناب زنی و الاستیک بر آمادگی جسمانی کودکان دانش آموز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2020-8)


Comparison of the effectiveness of help-seeking and Problem Solving Strategies Training on academic self-efficacy of Talented Students
مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای کمک خواهی و حل مسئله بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان استعدادهای درخشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of parental anxiety before surgery your children
مقایسه اضطراب والدین کودکان قبل از عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of the curriculum of the Master's degree program in Pediatric Nursing at Medical science Universities of Iran and Pennsylvania, USA
بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان دانشگاه های علوم پزشکی ایران و دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Roy adaptation theory Implementation on the social adaptation of mothers of children with intellectual disability
عنوان: تاثیر اجرای تئوری سازگاری روی بر سازگاری اجتماعی مادران کودکان کم‌توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Working Memory Training on the Improving Reading Performance and Working Memory Capacity in Children with Dyslexia
اثربخشی تقویت حافظه فعال در بهبود عملکرد خواندن و ارتقاء ظرفیت حافظه فعال کودکان دارای اختلال در خواندن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Roy Adaptation Model on maternal resilience of 7-19 year old children with thalassemia in Gonbadkavous city
تاثیرمدل سازگاری روی بر تاب آوری مادران کودکان تالاسمی 7تا19 سال در گنبد کاووس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Child-Rearing Education on the Formation of Self-Restraint on Parenting Self-Efficacy in Mothers
اثربخشی آموزش فرزندپروری در راستای شکل‌گیری خویشتن‌داری بر خودکارآمدی والدگری مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of a Child-centered play therapy on Internalized Children's Problems
اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر مشکلات درونی سازی شده کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Effectivenss of Two Patterns of Self-compassion pattern focused on mindfulness and Attachment-Based Therapy on Feeling Shame in male Adolescents with Addiction Readiness
مقایسه اثربخشی الگوی شفقت به خود متمرکز بر ذهن آگاهی و درمان دلبستگی محور بر احساس شرم نوجوانان پسر با آمادگی به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The individual and interaction influence of parenting styles and ACE (I/D) and ACTN3 (R557X) genotypes on children’s fundamental movement skills development
اثر مجزا و تعاملی شیوه‌های فرزند‌پروری والدین و پلی‌موفیسم ژن ACE (I/D) و ACTN3(R557X) بر رشد مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2020-4)


The Effectiveness of Play Therapy with Cognitive-Behavioral Approach in reducing Social Anxiety among Conduct Children
اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری در کاهش اضطراب اجتماعی کودکان با اختلال سلوکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Elvis's Bullying Prevention Program on relationships with peers and bullying behaviors of bully children
تأثیر برنامه پیشگیری از قلدری الویس بر روابط با همگنان و رفتارهای قلدری کودکان قلدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational Creative Leadership and it's affected in development Child and Adolescent: A Review Study
رهبری خلاق آموزشی و تأثیر آن بر رشد کودک و نوجوان: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Involving the Parents in Caring for Hospitalized Premature Infant in the NICU: A qualitative study
درگیرکردن والدین در مراقبت از نوزاد نارس بستری درNICU: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating frequency and risk factors of congenital anomalies in under 15 disabled children, registered in shahrekord Welfare Organization -2018
بررسی فراوانی و عوامل خطر ناهنجاری های مادرزادی در معلولین زیر 15 سال ثبت نام شده در بهزیستی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the frequency of cytomegalovirus in the small for gestational age neonates in Al-Zahra hospital during 2015-2016.
بررسی فراوانی سیتومگالو ویروس در نوزادان با وزن کم هنگام تولد متولد شده در بیمارستان الزهرا شهرستان رشت در 1395-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of autonomy factors, focus attention and the combination of these factors on the implementation of hands-on skills in children with attention deficit / hyperactivity disorder
تاثیر خودمختاری و تمرکز توجه بیرونی بر اجرای مهارت دستخط در کودکان با اختلال بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal Distress Tolerance and the occurrence of internalization and externalization behavioral problems in children with cancer
تحمل آشفتگی مادر و بروز مشکلات برون سازی-درون سازی درکودکان مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of strategical Cognitive Emotion Regulation and Self-esteem in the Happiness of Mothers with a Mentally Retarded children
نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و حرمت خود در شادکامی مادران کودکان کم توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of anxiety, depression and self-esteem in healthy children and children with stuttering
مقایسه اضطراب، افسردگی و عزت نفس کودکان سالم و مبتلا به لکنت زبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2021-2)


The efficacy of life skill training on mother,s general health and children,s oppositional difiant disorder symptoms
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان مادران و‌ علائم اختلال بی اعتنایی مقابله ای کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The validity and reliability of the divergent thinking questionnaire among primary school students.
بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه تفکر واگرای کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Story-writing on the problem-solving skills of 8-12 year-old children living in Permanent Residential Centers
تاثیر قصه نویسی بر مهارت حل مسئله کودکان12- ۸ سال مقیم در مراکز شبه خانواده استان گلستان (1397)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Child Custody Challenges for Divorced Mothers: A Phenomenological Study
چالش های حق حضانت کودک در مادران در حال طلاق: یک مطالعه پدیدارشناسانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of training the Successful Intelligence on Problem solving skills in Preschool Children
اثربخشی آموزش هوش موفق بر مهارت حل مسأله کودکان پیش دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of training on understanding the uncertainty and anxiety of mothers in children with febrile seizure in a hospital: a quasi-experimental study
تاثیر آموزش بر درک عدم قطعیت بیماری و اضطراب مادران کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب بستری در بیمارستان: یک مطالعه نیمه تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Positive Mindfulness Therapy, Mindfulness Based Cognitive Therapy and Cognitive-Behavioral Therapy on Affective Capital of Female Students with Depression
تاثیر درمان ذهن آگاهی مثبت محور، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر سرمایه عاطفی دانش آموزان دختر افسرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Master's Degree Curriculum for Pediatric Nursing in Iran and King of England: A Comparative Study
مقایسه برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان در ایران و کینگ انگلستان: یک مطالعه تطبیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Developmental Family Functioning, Personality Traits, and Parenting Stress in Mothers with Autism Spectrum Disorder and Peers with Normal Counterparts
مقایسه کارکرد تحولی خانواده، ویژگی‌های شخصیتی و استرس والدگری مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و همتایان دارای کودک رشد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exemplary Child Abuse from Parents' Perspectives: Qualitative content analysis
مصادیق کودک آزاری از دیدگاه والدین: تحلیل محتوای کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2019-12)


Analysis the experiences of mothers in caring of a disabled child: A phenomenological Study
واکاوی تجارب مادران در مراقبت از فرزند معلول: یک مطالعه پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of psychodrama on Increasing Social Skills and Reducing of Aggression in Afghan Immigrant Labor Children
اثربخشی روان نمایشگری به شیوه‌ی گروهی بر افزایش مهارت های اجتماعی و کاهش پرخاشگری در کودکان کار مهاجر افغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parental Attitude toward the Consequences of Cochlear Implantation in Children referred to the Besat cochlear implant center in Hamadan, 2019.
نگرش والدین نسبت به پیامدهای کاشت حلزون در کودکان مراجعه کننده به مرکز کاشت حلزون بعثت همدان 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Clown Therapy on Depression of Children with Cancer Undergoing Chemotherapy
بررسی تاثیر دلقک درمانی بر افسردگی کودکان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between the needs of nursing mothers with support of children hospitalized in Baqiyatallah Al'Azam Ali Abad Katoul Hospital in 1397
ارتباط نیازهای مادران با حمایت پرستاری از کودکان بستری در بیمارستان بقیه الله الاعظم علی اباد کتول در سال ۱۳۹۷
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of active memory and sensory processing styles in boys and girls children with writing learning disorder
مقایسه حافظه ی فعال و سبکهای پردازش حسی در کودکان دختر و پسر دارای اختلال یادگیری نوشتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment and follow up of the children with refractory epilepsy on ketogenic diet
ارزیابی و پیگیری کودکان مبتلا به صرع مقاوم به درمان تحت رژیم کتوژنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of group resistance exercise with exciting music on spasticity, muscle strength and walking for children with cerebral palsy
تاثیر تمرین مقاومتی گروهی با موسیقی مهیج بر اسپاستیستی، قدرت عضلانی و راه رفتن کودکان فلج مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Play Therapy on Social Skills and Memory Performance of primary school girl student’s with Specific learning disorder
اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مهارت های اجتماعی و عملکرد حافظه دانش آموزان دبستانی دختر دارای اختلال یادگیری خاص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Letter to editor: Palliative care: The hidden loop of caring for Iranian children with cancer
نامه به سردبیر مراقبت تسکینی: حلقه پنهان مراقبت از کودکان ایرانی مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2019-9)


Comparative Study of the Concept of Death in Children Based on the Nagy and Piaget Cognitive Pattern: Directed content Analysis
بررسی تطبیقی مفهوم تحول مرگ در کودکان بر اساس الگوی شناختی پیاژه و نگی : تحلیل محتوای کیفی جهت دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of motor competence, anthropometric values and body mass index of children aged 4-6 in three environments; kindergarten, home and nursery
مقایسه شایستگی حرکتی، اندازه های نموی و شاخص توده بدنی کودکان 4-6 سال در سه محیط مهدکودک، خانه و شیرخوارگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Gestalt Group Play Therapy to Aggression and Social skills of Children Sexual Abused in the Child labor's Group
اثر بخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد گشتالتی بر پرخاشگری و مهارتهای اجتماعی کودکان آسیب دیده جنسی در گروه کودکان کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Mother's BMI Before Pregnancy with Anthropometric Indicators and Jaundice in Neonates in Gonabad City in 2017
ارتباط شاخص توده بدنی مادر قبل از بارداری با شاخص های انتروپومتریک و بروز ایکتر در نوزادان شهر گناباد در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive- Behavioral Art-Play Therapy and Cognitive-Behavioral Story Therapy on Pain Perception and Hope in Children with Cancer
تاثیر هنر بازی درمانی شناختی-رفتاری و قصه درمانی شناختی-رفتاری بر ادراک درد و امیدواری در کودکان مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses' attitude towards end-of-life care in neonatal intensive care units
نگرش پرستاران بخش مراقبت های ویژه نوزادان در مورد مراقبت های پایان زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of attachment styles and personality characteristics in adolescent’s self-esteem
نقش سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی در عزت نفس نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influence of the illustrated clothing on fear of admission in children aged 3 to 6 years
تأثیر لباس مصور شده بر ترس بدو پذیرش درکودکان 6-3 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Demographic Characteristics Related to Food Insecurity in Bushehr Iran Households with Infants Aged 1-2 years
بررسی شاخص های دموگرافیک مرتبط با ناامنی غذایی در خانوارهای بوشهری دارای کودک یک تا دوساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explore Mothers' Experiences with potty training procedure for young children: A Qualitative Study
تبیین تجارب مادران در آموزش خشک ماندن کودکان نوپا: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2019-6)


The Relationship of Intelligence quotient (IQ) with Academic Performance and Critical Thinking Mediation.
رابطه بهره هوشی با عملکرد تحصیلی و میانجی گری تفکر انتقادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on psychological well-being and happiness of mothers of children with cancer
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شادکامی و بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation Self-esteem with social anxiety and support in dyslexic children
رابطه عزت نفس با حمایت و اضطراب اجتماعی درکودکان نارساخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influence of education on anxiety in mothers of children with surgery
تاثیر آموزش بر اضطراب مادران کودکان دارای جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Psychological Stress of Mothers with the Child of Autism: A qualitative study
شناسایی تنیدگی های روانشناختی مادران با کودک اتیسم : یک مطالعه ی کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of self-esteem of dyslexic children in elementary school in Kermanshah
بررسی میزان عزت نفس کودکان نارساخوان مقطع ابتدایی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a social skills model based on the role of the growth components of the language received by mediating the theory of mind in children ages four to six years old
طراحی الگوی مهارت‌های اجتماعی کودکان (4 تا 6 سال ) بر اساس نقش مولفه‌های زبان دریافتی با میانجی‌گری نظریه ذهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of effect of Educational program on stress of parents of premature infants in neonatal intensive care units A Clinical Trial
بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر استرس مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Mothers lullaby on physiological responses in Premature Infants Receiving Endotracheal Suctioning
تاثیر لالایی با صدای مادر بر پاسخهای فیزیولوژیک ، بدنبال ساکشن لوله تراشه در نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of the nurses ' communication performance and satisfaction with hospital care from the perspective of mothers of newborns admitted to neonatal intensive care units (NICU)
بررسی عملکرد ارتباطی پرستاران و رضایت از نحوه ارائه مراقبت از دیدگاه مادران نوزادان بستری در بخش های پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2019-4)


Effect of Self-management training with Group Discussion method on Self-esteem of Adolescents with Hemodialysis
تاثیر برنامه آموزشی خودمدیریتی به روش بحث گروهی بر عزت نفس نوجوانان تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of storytelling in group discussion on anxiety of preschool children
اثر بخشی قصه گویی به شیوه بحث گروهی بر اضطراب عمومی کودکان پیش دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Child Centered Play Therapy Based on Nature on Attention and Aggression of Children with Asperger Disorder (a single case study)
اثربخشی بازی درمانی کودک محور مبتنی بر طبیعت بر توجه و پرخاشگری کودکان پسر مبتلا به آسپرگر: یک مطالعه مورد منفرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of high-risk pregnancies and the correlation between the method of delivery and the maternal and neonatal outcomes
بررسی شیوع بارداری پرخطر و ارتباط نوع زایمان با پیامدهای بارداری و نوزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Behavioral and emotional disturbances in children with hemophilia and children with acute lymphoblastic leukemia (ALL)
مقایسۀ اختلالات رفتاری و هیجانی کودکان مبتلا به هموفیلی و کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of Stress, Anxiety, Depression and its Relationship with Educational Success in Teens in Salmas City
بررسی استرس، اضطراب، افسردگی و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی در نوجوانان شهرستان سلماس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clarify of caring Self-efficacy perception of pediatric nurse’s perspectives: A qualitative study
تبیین درک خودکارآمدی مراقبتی از دیدگاه پرستاران کودکان: مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of self-compassion on self-esteem, emotion regulation and anxiety thoughts in the children’s (10-12 years) with depression disorder in the city of Shahrekord
اثربخشی آموزش خودشفقتی بر عزت نفس، تنظیم هیجان و افکار اضطرابی کودکان 10 تا 12 ساله دارای اختلال افسردگی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of the Group Positive Parenting Training Program on Behavior Problems of Child and Anhedonia of the Mothers of Educable Mental Retarded Children
اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر مشکلات رفتاری کودک و فقدان لذت‌جویی مادران دارای کودک کم توان ذهنی آموزش پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of ROY adaptation theory on the resilience of mothers of children with intellectual disability in GonbadKavos city in 1396
تاثیر تئوری سازگاری ROY بر تاب‌آوری مادران کودکان کم‌توان ذهنی شهرستان گنبد کاووس در سال 96
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2019-1)


Effectiveness of end-of-life care education on the moral distress of nurses in neonatal intensive care units
اثر بخشی آموزش مراقبت های انتهای زندگی بر دیسترس اخلاقی پرستاران بخشهای مراقبت ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

"The effect of video interaction guidance of mother- infant interaction on stress in mothers with premature neonates in Neonatal Intensive Care Units."
بررسی تاثیر راهنمای تعامل ویدیویی مادر ونوزاد بر استرس مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Storytelling on Reducing the Aggression and Loneliness of Afghan Refugee Children
اثر بخشی قصه گویی بر کاهش پرخاشگری و احساس تنهایی کودکان کار مهاجر افغانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of teaching cognitive, behavioral and affective skills on self-determination components in primary male students with learning disabilities
تأثیر آموزش مهارت‌های شناختی، رفتاری و عاطفی بر مؤلفه‌های خودتعیین‌گری در دانش‌آموزان پسر دوره ابتدائی با ناتوانی‌های یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The parental stress sources and some related factors in mothers of premature s Infants in Neonatal Intensive Care Units
منابع تنش والدی و برخی عوامل مرتبط با آن در مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of family-centered care educational program on Performance of mothers of premature infants hospitalized in neonatal intensive care unit
بررسی اثر بخشی برنامه آموزشی مراقبت خانواده محور بر عملکرد مراقبتی مادران نوزاد نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of working memory-based cognitive interventions on improving reading performance in students with specific learning disability in reading
تاثیر مداخلات شناختی مبتنی بر حافظه کاری بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص خواندن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Parental Empowerment Program on Length of Stay and Readmission Rate of Premature Infant
بررسی تاثیر اجرای برنامه ایجاد فرصت های توانمند سازی والدین بربستری مجدد و طول مدت بستری نوزادان نارس در بخش مراقبت های ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Five-Factor Model of Personality in Students with Morningness - Eveningness Rhythms
مقایسه مؤلفه های مدل پنج عاملی شخصیت در دانش آموزان با تیپ های صبحگاهی - شامگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The cognitive brain functions in adolescent survivor of lymphoblastic leukemia
بررسی کارکردهای شناختی مغز نوجوانان قطع درمان شده از لوسمی حاد لنفوبلاستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of storytelling on loneliness in hospitalization children
تاثیر قصه گویی بر احساس تنهایی کودکان بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2018-9)


Children Spiritual Development and its Utilization in Health: a Review Study
تکامل معنوی کودکان و کاربرد آن در حوزه سلامت: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between climatic variables and infectious diseases in children in Ardebil provinc
بررسی رابطه بین متغیرهای اقلیمی با بیماریهای عفونی کودکان در استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of growth and development in children 4 to 24 months covered by health centers in Jahrom based on age-stage Questionnaire
بررسی وضعیت رشد و تکامل کودکان 4 تا 24 ماهه تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر جهرم براساس پرسشنامه سنین و مراحل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of acceptance and commitment therapy on family performance and parent-child relationships of the parents of children with learning disability
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد خانوادگی و روابط والد- فرزندی والدین دارای کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of group teaching of assertiveness on social skills and social anxiaty in male students
اثر بخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر مهارتهای اجتماعی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of behavioral disorders among school children in Qaen.2016-2017
بررسی شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع ابتدایی و عوامل مؤثر بر آن در شهر قاین در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Psycho social Factors at Work Environment of Nurses in Children’s and Adult’s Wards of Selected Isfahan City Hospitals in 2016
مقایسه عوامل روانی- اجتماعی محیط کار پرستاران بخش های کودکان و بزرگسالان در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cognitive Characteristics of High-Function Autism Children and Normal
ویژگی های شناختی کودکان اوتیسم با عملکرد بالا و کودکان با رشد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Lullabies on Changes in Heart Rate during Tubal Tracheal Suction in Premature Infants
تاثیر لالایی بر تغییرات ضربان قلب حین ساکشن لوله تراشه نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Emotion Regulation Based on Attachment Styles and Perceived Parenting Styles in Adolescents
پیش بینی تنظیم هیجان بر اساس سبک‌های دلبستکی و سبک‌های فرزندپروری ادراک شده در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2018-6)


Relationship between social support with self-efficacy and blues maternity amonug nulliparous mothers with premature infants admitted to the Neonatal Intensive Care Unit
بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با غم مادری و خودکارآمدی مادران نخست زای دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of effectiveness types of parenting styles on fundamental motor skills development and movement motivation of children
مقایسۀ اثربخشی انواع شیوه‌های فرزندپروری والدین بر رشد مهارت‌های حرکتی بنیادی و انگیزش حرکتی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cephalic index in Iranian infants
ایندکس سفالیک در نوزادان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Floor time Play on Anxiety ‎in ‎children with Asperger disorder and burden among ‎‌ ‌their ‌mothers (a single case study)
اثر بخشی بازی درمانی فلورتایم بر کاهش اضطراب کودکان مبتلا به اختلال آسپرگر و بار روانی مادران آن ها: یک مطالعه مورد منفرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of group reality therapy on mental burden of the mothers of the children with learning disability
تاثیر واقعیت درمانی گروهی بر بار روانی مادران دارای کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between the Mothers Nostalgic Preparation and Behavioral Problems of their Preschool Daughters
رابطه‌ی بین آمادگی نوستالژی مادران و مشکلات رفتاری فرزندان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of concurrent resistance-endurance training on body composition, lipid profile and blood glucose homeostasis in obese girls: A clinical trial
تاثیر تمرینات همزمان مقاومتی-استقامتی بر ترکیب بدن، پروفایل لیپیدی و هموستاز گلوکز خون دختران چاق: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Field massage on urine cortisol level in premature infants: clinical trial
تاثیر ماساژ با تکنیک فیلد برکورتیزول ادرار نوزادان نارس: کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forgiveness as a moderator of the relation between childhood maltreatment and Empathy in girls adolescent
بخشش به عنوان تعدیل کننده رابطه بین بدرفتاری دوران کودکی و همدلی در دختران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness Of Social Competence Training On Increasing Self-esteem And Reduce Shyness Of Students With Multiple Disabilities Of Qaen County
اثر بخشی آموزش شایستگی اجتماعی بر افزایش عزت نفس و کاهش کمرویی دانش آموزان با ناتوانی های متعدد شهرستان قاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2018-4)


The effects of color and shape images on behavioral problems in children 4 to 5 years old
تأثیر رنگ و فرم تصاویر بر مشکلات رفتاری کودکان 4 تا 5 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of cognitive – behavioral therapy on psychological problems and Blood glucose control in children with diabetes mellitus type I
اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر مشکلات روان شناختی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of effectiveness of individual and group play therapy on interpersonal relationship, attention span, emotional control and behavior control
مقایسه اثربخشی بازی‌درمانی انفرادی و گروهی بر تعاملات بین فردی، فراخنای توجه، کنترل رفتار و کنترل هیجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Care program on Care giving Burden of Mothers of Children undergoing Congenital Heart Disease Surgery
تاثیر اجرای یک برنامه مراقبتی بر بارمراقبتی مادران کودکان تحت عمل جراحی بیماری مادرزادی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of social skills training on reduction of behavioral and emotional disorders mentally retarded male primary school students in Kermanshah
اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش نابهنجاری های رفتاری و عاطفی دانش آموزان دبستانی پسر کم توان ذهنی شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ability of Inhibition, Lack the Palate Tolerance, and Cope Parents with Children with Mental Retardation and Physical Disabilities
مطالعه توانایی‌بازداری، تحمل کام نایافتگی، و کنار آمدن والدین دارای فرزند کم توان ذهنی و ناتوانی جسمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural relationship moral values according to attachment style, spiritual well-being, life orientation and among all was unsupervised adolescents: Model of high moral
روابط ساختاری ارزش های اخلاقی براساس سبک دلبستگی، بهزیستی معنوی و جهت گیری زندگی در نوجوانان بدسرپرست : مدل اخلاق متعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Case report of a child afflicted with Rhabdomusarcom and a big spot
گزارش یک مورد کودک مبتلا به رابدومیوسارکوم با یک خال بسیار بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis motahari and Rousseau thought about the educational role of the mother in the child's growth stages
واکاوی اندیشه های شهید مطهری و روسو در خصوص نقش تربیتی مادر در ادوار رشد کودک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2017-12)


Comparsion of Maternal Tension in Easy, Difficult , and Preterm labbors
مقایسه تنیدگی مادران در زایمانهای آسان، دشوار و زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between BMI, maternal health promoting lifestyle and demographic variables among Schoolchildren in Qazvin, 2014
ارتباط بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت مادران با نمایه توده بدنی و متغیرهای جمعیت شناختی کودکان دبستانی شهر قزوین 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Adaptation of Growth Curve in less than two years old The Children Referring to Health-Therapeutic Centers with world Growth Standards
بررسی میزان تطابق منحنی رشد کودکان کمتر از دو سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی–درمانی با استانداردهای جهانی رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of family function in locus of control of adolescent girls in Isfahan
بررسی نقش عملکرد خانواده در منبع کنترل دختران نوجوان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the developmental growth of children in the first year of life based on ASQ Questionnaire
بررسی رشد تکاملی کودکان در سال اول زندگی بر اساس پرسشنامه ASQ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative postpartum of stress and stressors of Appearance, behavior and care of neonate in the primiparity and multiparity in first and second month after delivery
بررسی مقایسه ای میزان استرس و استرسورهای ناشی از ظاهر، مراقبت و رفتار کودک در مادران نخست زا و چند زا در ماه اول و دوم پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Wet spong with Luke warm water and marshmallow on reducing body temperature of children admitted to the Teaching Hospital - Shohada Qaen
مقایسه تاثیر تن شویه با آب ولرم و گل ختمی بر کاهش درجه حرارت بدن کودکان بستری در مرکز آموزشی – درمانی شهدا قائن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of emotional intelligence training on risk taking of adolescent girls
بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر خطرپذیری دختران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2017-9)


The effect of poetry reading on self esteem of preschool children
تاثیر شعر خوانی برعزت نفس کودکان پیش دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Computer-Based Executive Function Training on Cognitive Characteristic and Math Achievement of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
اثربخشی برنامه آموزش کارکردهای اجرایی رایانه محور بر ویژگی‌های شناختی و پیشرفت ریاضی کودکان دارای نارسایی توجه / بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of mental health indicators in orphaned children held centers with children deposited to relatives in Lorestan province
مقایسه شاخص‌های سلامت روان در کودکان بی‌سرپرست نگهداری شده در مراکز با کودکان سپرده شده نزد اقوام در استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between religious orientation and self-actualization in 12-18-year-old
ارتباط جهت‌گیری مذهبی با خودشکوفایی نوجوانان 12 -18 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coping with stress in mothers of preterm infants hospitalized in the neonatal intensive care unit
سبک‌های مقابله با استرس در مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nipple Shield Effect on the Volume of Milk Intake in Premature Infants
تأثیر نیپل شیلد روی حجم شیر دریافتی نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Combination Intervention of Schema Therapy and Attachment-Based Therapy on Parent - child Relationships
اثربخشی مداخله ترکیبی طرحواره درمان و درمان و دلبستگی با مادران، بر رابطه والد- کودک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation Oncology Nurses' Experiences of Caring for Children with Cancer on the Verge of Dying: A Case Study Based On Clinical Narrative
تببین تجربیات پرستار انکولوژی از مراقبت از کودکان مبتلا به سرطان در شرف احتضار: مطالعه موردی مبتنی بر روایت های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2017-6)


The effectiveness of Metacognitive strategies on symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity and Educational Achievement
اثربخشی راهبردهای فراشناختی بر علایم بیش فعالی و نقص توجه و پیشرفت تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Attention Reinforcement Training on Test Anxiety of Girl Students
بررسی اثربخشی آموزش تقویت‌توجه بر اضطراب‌امتحان دانش آموزان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of parent management training comparing with drug therapy on reducing anxiety in preschool children
بررسی اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر کاهش اضطراب کودکان پیش دبستانی و مقایسه آن با دارو درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Walkersocial skills training, on improving socialphobiaandemotion regulation strategiesinhearing impaired children
تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهبود هراس‌اجتماعی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان کودکان آسیب دیده شنوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of behavioral disorders in 7-12 year-old children with Parental substance abusers and children with normal parents
مقایسه اختلالات رفتاری در کودکان 12-7 سال دارای والدین سوءمصرف‌کننده مواد با کودکان دارای والدین عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Depression and Religiousness in Female High School Students of Masjed Soleyman in 2016
بررسی رابطه بین افسردگی و دینداری در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان مسجدسلیمان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different emotional images on time perception in children with attention deficit hyperactivity disorder and normal
بررسی تأثیر تصاویر دارای بار هیجانی بر ادراک زمان کودکان دارای اختلال کاستی توجه-بیش فعالی و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of obsessive-compulsive disorder in Children with and without CKD in Amirkabir hospital of Arak
مقایسه شدت فراوانی اختلال وسواسی– جبری در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به بیماری مزمن کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2017-4)


The Comparison of Marital Conflict and Child’s Perception of Parental Conflict in Children With and Without Cancer
مقایسه تعارض زناشویی و ادراک تعارض والدین در کودکان مبتلا به سرطان و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of attachment, Non-hostility and Satisfaction with Mother-Child Interaction in Easy, Preterm, and Dystocia Deliveries
مقایسه دلبستگی ، عدم خصومت و رضایت از تعامل مادر-فرزند در زایمان‌های آسان، دشوار و زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Virtual Education on Neonatal Nurses’ Caring Ability at the Neonatal Intensive Care Unit
بررسی تاثیر آموزش مجازی برتوانایی مراقبتی پرستاران مراقبت های ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks Posture and Balance Trainings on Physical Fitness Factors of Mental Retardation Children
اثر هشت هفته تمرینات قامتی و تعادلی بر عوامل آمادگی جسمانی کودکان کم توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Life Skills Training on Resiliency and Adaptation in Adolescents with Physical Disabilities
تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر تاب آوری و سازگاری نوجوانان با معلولیت جسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Social Attention and Communication Educational Program (SACS) on Nurses' Skills Concerning Early Identification of Infants and Toddlers at Risk of Autism Spectrum Disorder at Imam Hossein Specialized Hospital in Isfahan
اثر بخشی آموزش "برنامه توجه اجتماعی وارتباط (SACS)"برمهارت پرستاران درتشخیص زودهنگام نوپایان درمعرض خطراختلالات طیف اتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nonimmune Hydrops Fetalis: A Case Report
گزارش یک مورد هیدروپس فتالیس با منشأ غیرایمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Daily Physical Activity in Adolescents of 14-20 Years Old in Ahvaz in 2016
بررسی میزان فعالیت جسمی روزانه در نوجوانان سنین 20-14 سال شهر اهواز 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2016-12)


Determining the effect of self-care program on quality of life of school aged children with asthma
تاثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی کودکان با بیماری آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mother’s Voice on Postoperative Pain Pediatric in Tonsillectomy Surgery
بررسی تاثیر صدای مادر بر درد پس از عمل جراحی تانسیلکتومی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Combination Intervention of Schema therapy and Attachment-based Therapy for Early Maladaptive Schemas and Insecurely Attached Style Mothers, On Children’s Behavioral Problems and Parent-Child Relationships
اثربخشی مداخله ترکیبی طرحواره درمانی و درمان دلبستگی با مادران دارای طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی ناایمن، بر مشکلات رفتاری کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey relationship Brain/Behavioral systems with Coping Skills with stress and its role in the mental health of students
بررسی رابطه سیستم مغزی- رفتاری با شیوه‌های مقابله با استرس و نقش آن در سلامت‌روان دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of nursing interventions based on the use of humor on depression in adolescents with leukemia
تأثیر مداخله پرستاری مبتنی بر بکارگیری شوخی بر افسردگی نوجوانان مبتلا به لوسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on Health Belief Model on Breastfeeding of First Pregnant Mothers Referred to Hospital Imam Reza
تأثیر آموزش بر مبنای الگوی اعتقاد بهداشتی بر عملکرد شیردهی زنان نخست زا ی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between aggression and anxiety among child labor with and without sexual child abuse
تفاوت پرخاشگری و اضطراب در کودکان کار با و بدون سوءاستفاده جنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses Self- Assessment in Pediatric Physical Examination skills
خود ارزیابی پرستاران در مهارت های معاینه فیزیکی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2016-9)


Evaluation of self-report of the medication errors and its barriers in pediatric wards
بررسی میزان و موانع خودگزارشی خطای دارویی پرستاران بخش کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of self- management empowering model on spiritual health of mothers with cerebral palsy
تاثیر الگوی توانمند سازی خود مدیریتی بر سلامت معنوی مادران دارای کودک فلج مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of emotion regulation training on psychological well-being of Mothers of students with intellectual disability
بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان کم‌توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

study of the amount and tension causes of Hospitalized Preterm Infants'parents in Neonatal Intensive Care Unit
بررسی میزان و علل تنش در والدین نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The interaction of adolescents with type 1 diabetes with others: A Qualitative study
ارتباط متقابل نوجوانان مبتلا به دیابت با دیگران: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Transtheoretical Model on the healthy eating behavior in schools students of Shirvan city
تاثیر اجرای مدل فراتئوری تغییر در رفتار تغذیه ای سالم در دانش آموزان مدارس شهرستان شیروان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between burnout and Quality of work life in pediatrics and NICU nurse
بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با کیفیت زندگی کاری پرستاران بخش های اطفال و مراقبت ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Post-Traumatic Stress Disorder and Behavioral Problems of Sexually Abused Labor Children Compared to Orphaned Children
رابطه اختلال استرس پس آسیبی با مشکلات رفتاری کودکان کار قربانی آزارجنسی و مقایسه با کودکان بی سرپرست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2016-7)


Cornelia de Lange syndrome and the introduction of a neonate
سندرم کورنلیا دلانژه و معرفی یک مورد نوزاد مبتلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Group Play Therapy on Symptoms of Oppositional Defiant and Behavior Disorder in 6-9 Age Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
اثربخشی بازی درمانی گروهی بر علایم نافرمانی مقابله‌ای و اختلال رفتار در کودکان 6 تا 9 ساله‌ی دارای علائم بیش‌فعالی-کاستی توجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Morning Exercise on Skill Related Physical Fitness Factors of Girls Aged Between 11-13 Years Old
اثر ورزش صبحگاهی بر عوامل وابسته به مهارت آمادگی جسمانی دختران 11 تا 13 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of vapocoolant spray and EMLA cream in reduction of anxiety due intravenous cannulation: a controlled randomized clinical trial
مقایسه تاثیر اسپری سرد‌کننده تبخیری و کرم املا در کاهش اضطراب ناشی از رگ‌گیری در کودکان مبتلا به تالاسمی: یک کارآزمایی بالینی شاهد‌دار تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of depression and associated factors in adolescents of masjed-soleyman
بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان شهرستان مسجدسلیمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of EMLA cream and acupressure on pain Reduction of venipuncture in 6-12 years old children
مقایسه تاثیر کرم املا و طب فشاری بر شدت درد ناشی از رگ گیری در کودکان12-6 ساله بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of art therapy with drawing approach on the social skills of children with attention deficit/hyperactivity disorder
اثربخشی هنردرمانی با رویکرد نقاشی بر مهارتهای اجتماعی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the relationship of anxiety and depression in third trimester pregnancy on growth index of neonates and preterm delivery
بررسی ارتباط اضطراب و افسردگی سه ماهه سوم بارداری بر شاخص های رشدی بدو تولد و زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2016-4)


Comparison of anthropometric indices of 13-15 year-old female students with NCHS standards in Hamadan city
مقایسه شاخص های تن سنجی دانش آموزان دختر 15-13 ساله شهر همدان با استانداردهای NCHS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the relationship between Entrapment and Anhedonia of Mothers, Behavioral Disorders of Preschool Girl Children
رابطه احساس گرفتاری و فقدان لذت‌جویی مادران با مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychosocial risks among parents of children with cancer
بررسی خطرات روانی اجتماعی در والدین کودکان مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on nurses' performance in the prevention of damages to the nose , the severity and incidence of it in infants treated with Continuous Positive Airway pressure(CPAP)through the nose prong.
بررسی ارتباط عملکرد پرستاران در زمینه پیشگیری از آسیب بینی با شدت و بروز آن در نوزادان دریافت کننده فشار مثبت مداوم راههای هوایی به وسیله پرونگ بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of circadian rhythms ( morningness- eveningness) on quality of sleep and behavioral problems in primary school students
بررسی تاثیر ریتم های شبانه روزی ( صبحگاهی- شامگاهی) بر مشکلات رفتاری و کیفیت خواب دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of pressure of Huko point on behavioural responses to pain during Catheter insertion in children with thalassemia.
تاثیر فشار در نقطه هوکو بر واکنشهای رفتاری درد ناشی از قرار دادن کاتتر وریدی در کودکان تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of neonatal unit nurses about adverse drug reactions at East Azarbaijan province and some related factors
دانش پرستاران بخشهای نوزادان استان آذربایجان شرقی از عوارض و تداخلات دارویی و برخی عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of environmental education group on environmental attitude and increasing environmental awareness among the female students in Tehran
اثربخشی آموزش گروهی محیط زیست بر نگرش و آگاهی افزایی زیست محیطی دانش آموزان دختر دبستانی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2015-12)


The effect of mothers' feeding behavior education on eating habits of their toddler children in Hamadan kindergartens
تأثیر آموزش رفتار تغذیه ای به مادران بر عادات غذایی کودکان نوپای مهدهای کودک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate stress coping sterategy in primary school age of children in Khoy, 2013
بررسی روش های تطابقی با استرس در کودکان مدارس ابتدایی شهر خوی سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of social, emotional and academic self efficacy in 7- 12 aged children with major thalassemia in mashhad (2013)
بررسی خودکارآمدی اجتماعی، هیجانی و تحصیلی کودکان -12 7 سال مبتلا به تالاسمی ماژور در شهرستان مشهد (1393)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of realationship between social support and parents satisfaction of provided care for premature infants in selected hospitals of Tehran University of Medical Sciences 1394
بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با رضایت‌مندی والدین از مراقبت نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Audit of neonatal discharge process in neonatal intensive care unit of Mahdieh hospital in Tehran
حسابرسی فرآیند ترخیص نوزاد از بخش مراقبت های ویژه نوزادان در مرکز درمانی- آموزشی مهدیه شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effect of two methods of acupressure and massage with ice on Huko point on pain intensity during IV insertion in pediatrics with thalassemia
مقایسه تأثیر دو روش طب فشاری و ماساژ یخ در نقطه هوکو بر شدت درد ناشی از رگ گیری در کودکان تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of painting therapy in decreasing aggression and anxiety among elementary school boys
اثربخشی نقاشی درمانی بر کاهش اضطراب و پرخاشگری دانش آموزان دبستانی پسر دارای اختلالات برونی سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assess the admission needs of the mothers of hospitalized in the neonatal intensive care unit
بررسی نیازهای هنگام پذیرش از دیدگاه مادران نوزادان بستری در بخش ان ای سی یو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2015-9)


Study of Maternal risk factors associated with the incidence of congenital heart disease: a Case-Control study
بررسی عوامل خطرمادری مرتبط با بروز بیماری های مادرزادی قلب : یک مطالعه مورد - شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Factors Associated with Mortality in Neonate's and Children Aged 1-59 Months in Dezful City (2009-2014)
بررسی عوامل مرتبط با مرگ نوزادان و کودکان 1 – 59 ماهه شهرستان دزفول(1393-1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of discharge planning program on stress of preterm infant mothers in NICU
بررسی تأثیر اجرای طرح ترخیص بر میزان استرس مادران نوزادان پره ترم در NICU
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Supportive behaviors’ magnitude in providing end of life care to terminally ill pediatric patients from nurses’ perspective in 2014
بررسی اهمیت رفتارهای حمایتی ارائه مراقبت پایان زندگی به کودکان در حال مرگ از دیدگاه پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of categories of positive psychologyin parents of autistic versus normal children
مقایسه مولفه های مثبت گرای روان شناختی در والدین کودکان عادی و اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of Physical and behavioral health among 7-11 year-old female students in southern regions of Mashhad
وضعیت سلامت جسمانی و رفتاری در دانش آموزان دختر 11-7 ساله جنوب شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Auditing of oxygen therapy nursing care in premature neonatal in NICU training centers of Ahvaz University of Medical Sciences in 2012.
ممیزی مراقبت های پرستاری مرتبط با اکسیژن درمانی نوزادان نارس بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the relationship between Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency and neonatal hyperbilirubinemia admitted to hospital Imam Sajad Yasouj
بررسی رابطه کمبود آنزیم گلوکز -6-فسفات دهیدروژناز با هایپربیلی روبینمی نوزادان بستری در بخش نوزادان بیمارستان امام سجاد یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2015-6)


Fathers’ attitude toward child abuse in the health centers of Tabriz.
نگرش پدران نسبت به کودک آزاری در مراکز بهداشتی شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of strength and plyometric training in physical power of prepubertal children
تأثیر تمرینات قدرتی و پلایومتریک بر توان جسمانی کودکان نابالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of swaddling method on venous sampling pain in premature infant (Randomized clinical trials)
تاثیر قنداق بر پاسخ به درد ناشی از خونگیری وریدی در نوزادان زودرس : کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Potential Drug Interactions In Pediatrics Intensive Care Unit :A case study Of Imam Hussein Hospital in Isfahan.
تداخلات دارویی بالقوه در بخش مراقبت های ویژه کودکان: یک مطالعه موردی از بیمارستان امام حسین(ع) اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effect of orientation program used by visual concept map and face to face method on fear and anxiety of children
مقایسه ی تأثیر برنامه آشناسازی روند بستری با نقشه های مفهومی دیداری و روش چهره به چهره بر میزان ترس و اضطراب کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of family-centered empowerment model on the Level of parents' knowledge of children with ostomy
تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر میزان دانش والدین کودکان دارای استومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of poetry therapy and movement/dance therapy in decreasing aggression and anxiety among preschool children
تاثیر شعردرمانی و حرکات ریتمیک بر کاهش اضطراب و پرخاشگری کودکان پیش دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the health literacy level of parents of preschool children
بررسی میزان سطح سواد سلامت والدین کودکان پیش دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2015-4)


Evaluation criteria and factors associated with the development of one year old children in Khorramabad
ارزیابی شاخص‌های تکاملی کودکان یک ساله و عوامل مرتبط با آن در شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of narrative therapy for reducing symptoms of separation anxiety in children
تأثیر قصه درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب جدایی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the effect of hope therapy on the improvement of life quality, hope and psychological well-being in mothers of mentally retarded children
بررسی تاثیر امید درمانی بر بهبود کیفیت زندگی، امید و بهزیستی روان شناختی مادران کودکان عقب مانده ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The self-efficacy of Adolescents with major thalassemia and its influencing factors in Bandar Abbas
بررسی عوامل موثر بر میزان خودکارآمدی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of hope-oriented group therapy on life meaning and resilience in mothers with physical-motor disabled children
اثربخشی امید درمانی گروهی بر معناجویی و تاب آوری در مادران دارای فرزند معلول جسمی-حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parents' opinions about affecting factors on children enuresis
بررسی عوامل مؤثر بر شب ادراری کودکان از دیدگاه والدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The use of virtual space among the hospitalized infants’ mothers in the NICU: Results of a preliminary study
استفاده از فضای مجازی در مادران نوزادان بستری در بخش های ویژه نوزادان: نتیجه یک بررسی اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2015-1)


Assessment of Barriers in providing end of life care to terminally ill pediatric patients from the perspective of nursing staff
بررسی موانع ارائه مراقبت پایان زندگی به کودکان در حال مرگ از دیدگاه پرسنل پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the intelligence profiles of children with attention deficit and hyperactivity disorder and children with learning disabilities with normal children.
مقایسه نیمرخ هوشی کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی و کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری با کودکان عادی.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment Of Nursing Safe Performance In Neonatal Intensive Care Units Of Tabriz
بررسی عملکرد ایمن پرستاران در بخش های مراقبت ویژه نوزادان تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of discharg needs of mothers in neonatal intensive care units
بررسی نیاز های هنگام ترخیص از دیدگاه مادران نوزادان بستری در بخش ان ای سی یو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of posttrumatic stress symptoms in parents of children with cancer
بررسی علائم استرس پس از رخداد در والدین کودکان مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of education of evidence-based nursing guidelines on the nurses' knowledge in the Neonatal Intensive Care Unit
تأثیر آموزش دستورالعمل های پرستاری مبتنی بر شواهد بر میزان دانش پرستاران در بخش مراقبت ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of group training on behaviors of caregivers with intellectually disabled children
تاثیر آموزش گروهی بر رفتار مراقبین از کودک کم توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of parental support system in the neonatal intensive care unit: a qualitative study
بررسی سیستم حمایتی والدین در بخش مراقبت ویژه نوزادان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2014-8)


Factors influencing nurses' performance in the process of blood transfusion in children with thalassemia
عوامل موثر بر عملکرد پرستاران در فرایند ترانسفوزیون خون کودکان مبتلا به تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of family centered empowerment program on hygiene compliance in parents with children of recurrent urinary tract infections
تأثیر برنامه توانمندسازی خانواده محور بر میزان رعایت نکات بهداشتی در والدین با کودکان مبتلا به عود عفونت ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Children's Environmental Attitudes from different Socio-Economic Backgrounds in the Mashhad
بررسی نگرش‌های محیط زیستی در بین کودکانی با قشربندی اجتماعی متفاوت در شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of self care program education on the quality of life of school-age children with asthma
بررسی تاثیر آموزش برنامه خودمراقبتی بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Epidemiologic Study of Dyslexia Among Male Students in Primary Schools in Ahvaz-Iran 2013-14.
بررسی اپیدمیولوژیکی اختلال خواندن در بین دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی شهرستان اهواز در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses' attitudes towards barriers in hand hygiene in the neonatal units of Tabriz
موانع رعایت بهداشت دست از دیدگاه پرستاران بخش‌های NICU و نوزادان تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of father– newborn attachment in hospitalized and non-hospitalized newborns
مقایسه میزان دلبستگی پدران با نوزادان بستری و غیربستری در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of education and implementation of evidence-based nursing guidelines on Quality of nursing Care Standards in the NICU
بررسی تأثیر آموزش و اجرای دستورالعمل های پرستاری مبتنی بر شواهد بر کیفیت استانداردهای پرستاری مراقبت در بخش مراقبت ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles